Eilers begennung.....schleppskriiwers uun'e nat.... Nuurdfriislun....fan'e oolungen: Hans Sluk.....Anna Eilers: Iis letj Feskerlun
  

Reimer Eilers 

Iip Weeter en oawer de Dai

(feer Unkel Tack en Hai-Anni)
Nan wus mediaans, as de Man iip 'e Bräi küm, deät wear djammer feer dollung uunsooit Gas. En Sidwesstürrem wear oawernoach oawer de Strun kümmen en hid langs 'e wesselk Sid fan 'e Leenungs en hoog Haik Sun henskewwen. Nä wait 'et steddi, en de Sun fan 'e Kant bi 're Leenung wait de Bräi oawer noa de Rooad-Krits-Station. Tu ufweern diid de Man en bisterk Hundun en skiilt ferwarts.
  He druug Sportsku as de Lid'n iip 'e Yachten, en wit Lennenbrek en en brantnai Djumper, uk wit. Siin Skred kiid iaarn Rechtung, en deät wear ni de Steed fan 'e Hallemrudder. He wul ni oostert brau. He hid keen Booadtjich bi hem, uk keen Skrap uuder uurs Kroam. Nans Leppen fertrok djam en betjen, en siin Neesdjikken wür grooter, as he de Seeblochen iintrok. Feer de iaars Moal, soo loang he uun 'e hiir Ferien med siin Onkel iip Daifoarten wear, toch he uun "Jagd" en ni uun Hoggeln. De Knech druug niks Innettens bi hem. He hid deät Krits en de Hun'n frai, om en Hoggelstok tu nümmen en iip Hai tu brauen.
  Nan skleäd fan 'e Motorkes en kotjet oawer de Toffen uun 'e Buch fan 'e Rudder. Siin Onkel hid hem de Kleern fan 'e See bibrocht. Dear kiid dja uun lees, om djam noa deät Wedder, deät Djüppens en de Stroam tu rechten. IIp Weeter bes 'e ümmer Gas en ni Dren, hid he de Djong al loang tufeern fersnakket. De Djong hid önnerskeeden leart, de Fremmen bring 'et Djüll, wiil siin Onkel iip 'e Rudder feer djam sürrigt, en dja sallow wear uk man blooat Gassen iip See, keen Gassen, din'n Djüll betoalet, blooat duldet. De Onkel skellet oalsni, en he spait uk oalsni uun Weeter.
  He hit Nan. De Djong hid de Neem fan hem, en he hid de sallowski Dai uun 'e September Gebuursdai. Siin Onkel, he sooit "Gebuuursdai", wear siin Foor "Boornsdai" sooit. Nan wus ni rech. Wan siin Onkel de Kwap ufnüm, om med de Hun deer 'e Hear tu weeln, lüp en skarp Kant dwars oawer siin Pööt. He hid en rooadbrens Steern feer 'e See, en dear oawer en wit iaan feer Dren. De Djong moch hem machti liid.
  Tree Djooarstid'n bruw Onkel Nan as Tiinerman. Deät wear siin rechte Berup. Uf en tu dörs de Djong uun skuulfrai Doagen med itbrau. Dan hül he de Djallemot lik iip Steewen, uun 'e Tid, wan siin Onkel de teert en iirn Tiiners langs 'e Götteln oawerbür smeät. Deät wear har Oarbooid. Uun Booadtid beert de Onkel beeter Djüll as Haifesker. Deät wear ni swoor, en deät wear uk en uurs Berup, dan de Hommers fesket Onkel Nan, om djam tu ferkoopen, blooat Haien wear ni soo fel wört, bet iip 'e Uaarbanneker, de man uun lung Stekken skür en as "Schillerlocken" smuttet. Onkel Nan fesket de Haien ni sallow, he ferhiirt siin Rudder en de Geskir uun Sporthoggelers. En Nan, de dan Ferien hid, bruw jeede Dai med siin Onkel iip See.
  De Djong trok 'e Hoak stiirbürsiddi önner 'e Beenk it, en leent hem med 'e Spits noa boppen langssid de Steewen oawer de Skandekkel en de Krümstek. He wear kloor. Siin Dun wear 'et, de Buch bi 't ufbrauen fan 'e Bräi uftusatten. Bifer de Man noa de Trap küm, wear dja looi, luuket Nan iip siin Iaarembeanklok, luuket hem om en froaget oawer de Lenk fan 'e Rudder wech: "Brau we nä med hem aleen?"
  "He hat Djüll", sooit siin Onkel.
  Nan nekket, deät ferstin he.
  Uun 'e Woal lüp no en lung Röllung fan de Stürrem oawernoach. Tuiaars hül dja med djammer Gas Kurs iip Makkereal en poor Miiln ooswür beäf 'e Halem. Makkereal wear de normoal Bait. Dja mos faarsk wees fan 'e sallowski Dai. Man eest en huallow Makkereal iip 'e Hoak, en wan dji faarsk wear, stin de Haien iip djammer Blud.
  De Rudder skür de Seen ni, deät wear en Baarlungbooat, flakgungen iip Kül buwwet, en he skleäd oawer de Seen en twesken de Nakhearn mus-sooi en Prop. Oawer deät Flakkens iip Leesid fan 'e Halem djoaget Kers. Djammer Hoader hinget djüp twesken de Djikken, wan dja deät Weeter ufsocht. Dan lat dja djam it 'e helichten Dai deelful. Djammer Freeten wear Senneper.
  Aal tau Eeluns, deät Lun med 'e Halem, gungt gau djin de Kümmen turäi. De Sen stappet hooger, Strun en Kläow fergungt uun 'e Reflexen fan 'e speegeln Seen. De Loch wear waarem en fochti. Nan hül siin Gesech djin 'e Win. He wear noa beäfen kotjet en harket de Man tu, de fan 'e Fastewal fersnakket. Bitu woaket he ümmer weer iip 'et steddi Tukkern fan 'e Dieselmotor. Deät hid he fan siin Onkel oawernümmen. Nan en de Man seät tu rechte Hun iip 'e Beenk uun Stiirbür, tulikkems stin de Onkel langs 'e Ruur, de Djallemot twesken siin Beäner spant. De Rudder hül siin Kurs fast fan sallow. Deät wear en Lusttuur, ho de Onkel deartu uun sek Doagen sooit, wan keen Gas uun Naihait wear.
  De Man hid iip Fastewal en Orchester. Deät druug siin Neem, en he wear Öppers. He wear en Mensk uun 'e heel Welt bekant. De Onkel hid hem en poor Moal uun 'e Fiirluukekes sen'n. En nä ful 'et Nan uk iin, dat siin Ooln Platten fan hem hid med Springermusiik, de siin Mem sach iiplooi ho alle Musiik uun 't Hüs. Uun en Logishüs gungt 'et uun iaars Boch om 'e Ruu fan 'e Fremmen. De Man wuunt ni uun en Logishüs iip Lun, he wuunt uun 'e Beers. Nan ferstin 'et, deät Lun kiid bliid wees, dat he uun 'e hiir Steed as Booader ombibürret. Uurs hoggelt de Man iip siin Tuurn noa 't Bitlun, in Amerikoa, no fiider as Nai York, uun Kalifornien hoggelt he dan, blooat dollung bruw he med de Onkel it.
  De Rudder stoppet iip hoog See, lung en rin rölt de Baarlung önner hem deer en hül 'em sach uun Gang, deät Stellens mediaans moaket de meäs Önnerskeed tu djammer ferheerige Foort. Freer hid Nan uun sek Oogenblekken tuiaars noa de Fesken harket. Deät djeow oawerhaupt keen Teeken rinom, wearom dja hiir stoppet, deät wear deät Pliitskens fan de Onkel.
  "Bedeeln sen dja", sooit he.
  Nan stin ap en greäp de Hoggelstokker it 'e Skap uun Backbür, tree Stokker. He looi dja iip 'e Motorkes en luuket gau hen noa djammer Gas. De Man wear tulikkems med hem iip Futten kümmen. He stin dear breadbeänet, om deät Stiitjen fan 'et Booat ittuglikken en luuket oawer 'et Weeter hen. Feer 'et iaars Moal ful Nan siin Hun'n iip. He hül dja lech önner 'e Bös, Tümmen en Fingers feer en Greäp djinoawer sat, de benner Sid'n fan 'e Hun'n noa boppen, oawers ni lik, deät wear skreeg as en Troachter, med en Itdruk fan en soamelt Kraft deartwesken. Nan nüm de Hoggelstok en weäg hem uun 'e Hun. De Onkel...
(gungt fiider)
Eilers Start.....schleppDichter im Netz..... Nordfriesland.....fan'e oolungen: Hans Sluk.....James Krüss: Faarsk gölken iip market