Eilers begennung.....schleppskriiwers uun'e nat..... Dear lait en koks bi......Eilers: De Hai.....    Anna Eilers: Iis letj FeskerlunHans Sluk siin faarsken. Ferhoalt fan'e oolungen
                           I

Hans Sluk sprung oawer de Eedel hen, 
En Stoffer stin tu luuken.
Dear küm herrem Oot her Droom uun Sen,
Wat al fer Djooaren spukket.
Deät bisterk Ding looi uun 'e Wai, 
Küm hi de Eedel uk tu nai
En hid de Eedel droapet,
Deät Weeter fan hem toapet.

                          II

Iip de Boakberri, dear wait en Bloch Win.
Hansken wel keem en kresne siin Kin.
Maria wel keem en boak üllung deät Broad.
Hansken wel siile noa Hollun tu.