begennung.....skriiwersuun'e nat....De Hai......Nuurdfriislun....fan'e oolungen: Hans Sluk.....    Anna Eilers: Iis letj Feskerlun


 
 

Fan't Lun noa Sansibar.
 

Reimer Eilers 

Hoi en Holloa iip Sansibar

Die MS Starship
Iip Lun sooi wi do gearn: „De Ool es en Halunder.“ Deät es en betjen oawerdrewwen. Man uun Iaarns, blooat soo önner is, dear es do djichenswat uun dedear Snack. En uun’e leäs Harrows hat hem deät weer wiist, as ik iip Sansibar bal tu Paal kümmen ben. Djin En Oktoober 2000 moaket de „Starship“ dedear Eelun uun’e Indisk Ozean en Beseek. Hi wear en diitsk Skep, wat uun tree Djooarn rin om’e Welt braut.
Ik hid en Werrow, en deät wear, en Raisberech oawer dedear Skepstatsjoon tu skrewwen. Waffendai hid en Redakteur uun Hamberri tu mi sooit: „Wan de tau Eeluns, Helgoland en Sansibar, ni twesken Ingelun en Diitsklun tuusket würn wür, daan würs di nä ingelsk wees. Soo, di bes de rechti Kaaremen feer de Apgoaw. Sat man en gud Stek ap!“
En  groot gurt diplomatisch Kihannel iip ii friisk en afrikoansk Räin hat ’et donnons uun’e Kolonioaltiden ween. Man iaandun, dollung stun de Sansibaris iip herrem ooin Futten en dja hoa en Makkerskap, en Union, med Tanzania. Blooat wat ik nä ni wus hid, as ik dear uun’e Naihait fan’e Äkwator uun Bür fan’e „Starship“ stappet, wear do, dat deät politisch Hulster en Wulster bit tu ii ooin Tiden woort.
En akkeroat wan ii Skepsfulk dear uunküm, deät wear de slüms Oogenblek oawerhaup. Dja hid Präsidentskafswoaln, en deät bediidet en Itbunt fan politisch Gef en Büsterkens. Muurt en Laarem twesken ferskeeni Skeeln fan’e Iinwuuners. Iaan Part wul djam mear noa de Arabers orientiire, de uurn mear noa de Fastewal fan Tanzania. Dja namt enarker Bedreeger, dja toagelt en schtjeät enarker iip Fersoamlungen en uun’e Woal-Lokoaln.
De Regearung, herrem Uunhingers en de Schandarms, aal toop hid, deät kans’e blooat iip Frem itspütte, en itwoaksen Paranoia. En dja wul keen „Muzungus“, frem wit Gassen, tum tuluuken hoa. De Skepper fan en siitafrikoansk Yacht stat dja uun Blekhool. Spionaasch! En Kufoi fan’e tansanisk Mariine broch ii Skep ap. Saldoaten med Kalaschnikoffs, skarp Pütteroon’n uun’e Loop, stunt uun ii Kadjüt. „Skepspopiirn!“
Wan dja uftrok, braut de „Starship“ mediaans uun Flucht noa Dar es Salaam iip Fastewal. Iaan Dai moaket arkiaan siin Fat. Man wi wul do no ni soo gau ferderrowe. Blooat ik hid do miin Werrow. En ik hid no keen Raisberech fan’e Eelun. Noa iaan Wek wür ik unruui uun miin Kui.
Beäf’e Kümmen hid dja en nai Öppers, en “Rais wa Zanzibar” keeset. Kopoabel bediidet deät nä Freed, oawers deät wus man ni soo genau. Feer’t Skep wear deät ümmer no tu gefeerli, weer türäi tu foorn. Soo seät ik aleen oawer med de Feer. Ik wür rech en betjen huaach. Uun’e Hoawen iip Sansibar küm en gurt beesti Keäk iip mi deel. De Raintid hid begent.
Drüppen-njoks-weat stört ik tu Skiil uun’e iaars baste Loaden iin. En dear stin Stanislaus Moses beäf’e Tuubank. Ik kiid hem ni, ik kiid de Loaden ni, deät wear en Tufall. En no fel mear, deät wear en letj Wunner. Dan hi wear fan siin Religion en Lutheraner. Wel tu wetten, deät djef om-en-bi iaan Miljoon Moslems iip Sansibar. En blooat 400 Lid’n fan’e dear Lutheraner. En de iaars Mensk, de ik uun de groot gurt islamisk Steed droapet, wear iaan fan djam.
Hek en Stoad! Ik kwiiket siin Hun. Dan dear es no wat wel tu wetten. De letj Skeel Lutheraners fan Sansibar hoa en Partnerskep med de Kark dren iip Lun. „De Ool es do en Halunder!“ sooit ik tu Stanislaus. „Uurs kann ik mi deät allet ni toch wen.“ Hi loachet mi heel frendli uun. Ik hid en nai Moat fin. Aal deät Huaachens en Büsterkens falt fan mi uf. Wi für tu siin Kark. Uun’e Gemeindehüs hinget deät Vaterunser iip Halunder uun’e Woch. Iip’e uurs Sid fan’e Iir, ni tu leewen.
Innemens hat Stanislaus Moses deät kloormoaket, dat ik en Fremmendörnsk uun en ool arabisk Palast uun’e Med’n fan Sansibar Steed fin. Mus meen di bes uun Drömmen. Iip Toak fan deät Palasthotel seät en Restaurant.
Ik ging boppen ap en luuket mi om. Paal boppen wear de heel Hemmel straielt med Steern. De Muun swum sellewer iip’e bleak Weeter fan’e Indisk Ozean, blooat honnert Meeters wech fan mi. Oawerlang dauet de Het fan’e Dai ap. Sönnerboor Taarab-Musiik küm fan önnern it’e Gooater tu miin Uaarn. De skreeg treekant Sooil fan en Dhau, dreow  stel deer de Muunskeem. 
Ik fleäg do uk med ii Restaurant de Muun uundjin. Deät wear ni iaan Noach, deät wear Duusent-en-iaan-Noach. Wat dait en Halunder, wan he fiirwech fan’t Lun - en spint fol fan Sennihait - uun en frem Wal tu seeten komt? Ik ben djoa keen fergüwwert Snüt. Meästids lewwe ik fan Kweebak. Man di Noach hoa ik en Hommer etten.

 

Dhau auf der Reede von Sansibar
Eilers Start.....Dichter im Netz..... De Hai.....Noordfriesland.....fan'e oolungen: Hans Sluk.....James Krüss: Faarsk gölken iip market